ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΒΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΗΣ ΦΥΛΗΣ

Μιχλης Ι. Μντακας

Κτηνατρος

Τα τελευταα χρνια χει εμφανισθε κποια ντονη διαμχη αναφορικ με την κατλληλη διατροφ των κουταβιν μεγαλσωμων φυλν (τελικ βρος μεγαλτερο απ 30 κιλ).

Σχετικς μελτες, χουν δεξει τι η διατροφ των κουταβιν αυτν των φυλν κατ τη διρκεια της ανπτυξς τους, παζει σοβαρ ρλο στην σωστ ανπτυξη και στη σωστ λειτουργα του μυοσκελετικο τους συστματος στα μετπειτα στδια της ενλικς ζως τους. 

Η ταχτερη ανπτυξη των κουταβιν συντελεται κατ τους πρτους 6 μνες της ζως τους. Κατα την περοδο αυτ ο οργανισμς τους εχει μεγαλτερη ανγκη σε πρωτενες και ενργεια, που φτνει ανλογα με την φυλ μχρι και 3 φορς περισστερο απ να αντστοιχο ενλικο.

Μετ τους 6 μνες και μχρι την ενηλικωση, οι ανγκες τους μεινονται σταδιακ, μχρι να φτσουν στις ανγκες ενς ενηλκου. Ο χρνος ενηλικωσης διαφρει απο φυλ σε φυλ, ξεκινντας απο τους 8 μνες στις μικρσωμες και καταλγοντας στους 24 μνες στις γιγαντσωμες φυλς.

Διφορες παθολογικς καταστσεις θεωρεται τι επηρεζονται σε μεγλο βαθμ απ διατροφικ λθη, και ιδιατερα απ την υπερχοργηση διατροφικν συμπληρωμτων στη λανθασμνη προσπθεια των ιδιοκτητν να επιτχουν ταχτερη ανπτυξη. Εναι δεδομνο, τι ταχες ρυθμο ανπτυξης, προδιαθτουν στην εμφνιση των παθολογικν αυτν καταστσεων, οι γνωσττερες απο τις οποες εναι η Υπερτροφικ Οστεοδυστροφα, η Οστεοχνδρωση και η Δυσπλασα των κατ’ισχον αρθρσεων.

Οι σημαντικτεροι παργοντες που επηρεζουν αυτς τις καταστσεις, εναι η υπερχοργηση Ασβεστου, Ενργειας και Πρωτενν.

Ασβστιο: Η ιδανικ αναλογα στην οποα θα πρπει να περιχεται στη χορηγομενη στο κουτβι ξηρ τροφ εναι 0,7% - 1,2%. Ο AAFCO(American Association of FoodControl), συνιστ η αναλογα αυτ να βρσκεται στο 1% - 2,5%, με ιδανικ εππεδο το ελχιστο ριο, ταν η τροφ προορζεται για μεγαλσωμες φυλς. Θεωρεται, τι ποσοστ αβεστου μεγαλτερο απο 3% στη διατροφ του ζου, προδιαθτει στη δημιουργα σοβαρν σκελετικν ανωμαλιν, ιδιατερα ταν ταυτχρονα χορηγεται και βιταμνη D, που αυξνει ακμη περισστερο την απορρφηση του ασβεστου.

Ενργεια: Οταν η χορηγομενη ενργεια εναι πολ υψηλ, επιταχνεται η ανπτυξη των μυικν μαζν, με αποτλεσμα να επιβαρνεται πραν του δοντος ο μ πλρως ακμη αναπτυγμνος σκελετς, και ιδιατερα τα μακρ οστ που χουν στα κουτβια μικρτερη πυκντητα και κατ συνπεια μεγαλτερη ευαισθησα. Αυτ χει σαν συνπεια μικροσκοπικς αλλοισεις του σκελετικο ιστο, και την ελαττωματικ ανπτυξη των συνδσμων και των αρθρικν επιφανειν. Για πρακτικος λγους, η ενργεια που αποδδει μια ξηρ τροφ προρχεται απο το εμπεριχομενο στη τροφ λπος, το οποο θα πρπει να βρσκεται μεταξυ 9% και 12%. Η αποδιδμενη απο την τροφ ενργεια σε kcal/κιλ τροφς θα πρπει να βρσκεται μεταξ 3.2 και 3.8.

Πρωτενες: Η περιεκτικτητα της τροφς σε πρωτενες πρπει να βρσκεται μεταξ 15% και 27%. Φυσικ, εναι αρκετ δσκολο να προσδιορισθε η ιδανικ αναλογα, διτι εξαρτται σε μεγλο βαθμ απο την βιολογικ αξα της πηγς της πρωτενης. Μα τροφ με χαμηλ ποσοστ πρωτενης υψηλς βιολογικς αξας, εναι προτιμτερη απο μα τροφ με υψηλ ποσοστ πρωτενης χαμηλτερης βιολογικς αξας. Αυτ εναι και το σημεο που προκαλε τη μεγαλτερη σγχυση στους καταναλωτς, οι οποοι κατ βση συγκρνουν τα ποσοστ της πρωτενης που αναγρφονται στη συσκευασα των τροφν, χωρς μως να δνουν σημασα στην πηγ τους. Μα τροφ με πρωτενη 22% πιθανν να εναι πολ καλτερη ποιοτικ απο μα τροφ με πρωτενη 30%. Σε κθε πντως περπτωση, τροφς με περιεκτικτητα σε πρωτενη μεγαλτερη απο 27% αποδδουν μεγαλτερα ποσ ενεργεας με αποτλεσμα να προδιαθτουν στα προβλματα που αναφρονται στην προηγομενη παργραφο.

μως ακμη και αν χετε καταλξει στην τροφ που πληρε λους τους παραπνω ρους, εναι επσης σημαντικ να καθορσετε σωστ και την ποστητα της χορηγομενης τροφς. Το υπερβολικ τισμα του κουταβιο, ακμη και αν γνεται με την καταλληλτερη τροφ, του προκαλε λες τις δυσμενες συνθκες που αναφρουμε παραπνω. Μερικς γενικς συμβουλς για να αποφγουμε την υπερχοργηση θρεπτικν συστατικν και να πετχουμε την ομαλτερη δυνατ ανπτυξη, εναι οι εξς:

Αν το κουτβι εναι μικρτερο απ 6 μηνν, ταστε το 3 φορς την ημρα, αφνοντς το να καταναλσει ση ποστητα τροφς θλει κθε φορ, αλλα για περιορισμνο χρονικ διστημα (πχ 15 λεπτ).

Αν το κουτβι εναι μεταξ 6 και 12 μηνν, ταστε το 2 φορς την ημρα, αφνοντς το να  καταναλσει ση ποστητα τροφς θλει κθε φορ, αλλα για περιορισμνο χρονικ διαστημα.

 

Συμπερασματικ, θα πρπει να πομε, τι η επιδωξη ταχεας ανπτυξης ενς κουταβιο, χει αρνητικς επιπτσεις στη σωστ διαμρφωση του μυοσκελετικο του συστματος, με συνπεια να αυξνει η ευαισθησα του και η πιθαντητα εμφνισης παθσεων του σκελετο και των αρθρσεων ταν ενηλικιωθε.

Τα χορηγομενα ασβστιο, ενργεια και πρωτενες, πρπει να βρσκονται μσα στα αποδεκτ ρια που χουν καθορισθε απο τους ειδικος και αναφρονται στο κεμενο, και να εναι αντιστρφως ανλογα του τελικο μεγθους του κουταβιο. Δηλαδ σο πιο μεγαλσωμη εναι η ρτσα του κουταβιο, τοσο πλησιστερα στο ελχιστο πρπει να βρσκονται οι περιεκτικτητες της τροφς σε ασβστιο ενργεια και πρωτενες. Η χοργηση τροφς με χαμηλτερες περιεκτικτητες, δεν επηρεζει αρνητικ το τελικ μγεθος του αναπτυγμνου ζου, αλλ μνον την ταχτητα της ανπτυξης.

 

 

, , .

1983. . , .

, .